Po eni strani država sprejema zakone in trdi, da sledimo Konvenciji o pravicah invalidov, po drugi strani realno življenje pokaže drugače. Na problematiko v okviru izvajanja osebne asistence je opozoril tudi Varuh človekovih pravic RS Peter Svetina in sicer pokazal na neenakost invalidov, kadar morajo za svojega spremljevalca sami kriti stroške prevoza ali vstopnice. Prav tako pa tudi ni prav, da bi to bil strošek osebnih asistentov, saj gre za njihovo delo. Nekaj se lahko reši z Evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Pri obravnavi omenjene pobude se je Varuh srečal s stališčem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer da se obisk javnih mest v spremstvu osebnega asistenta izvede na željo uporabnika osebne asistence (OA) in vse tovrstne izdatke na željo uporabnika, krije uporabnik sam; bodisi gre za stroške prevoza, vstopnine na prireditve, karte javnih prevozov. Omenjeno ministrstvo je Varuh opozoril in podal svoje mnenje, da takšno stališče posega v pravice uporabnikov OA, saj Zakon o osebni asistenci (ZOA) v 1. členu opredeljuje, da se pravica do OA ureja z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi, (uporabnik) na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov. Prav tako je v 2. členu istega zakona je opredeljeno, da je OA pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri izvajanju OA mora imeti uporabnik nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje in želje. Kot OA se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji ter obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Kar pomeni, da če posameznik z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki ga v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodeloval v družbi na vseh področjih življenja, imel enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov, kljub priznani pravici do osebne asistence, katere stroške bi morala kriti država, ne more izvajati določene aktivnosti ali se udeležiti določenega dogodka zgolj zato, ker nima materialnih virov za plačilo prevoza za osebnega asistenta, ki ga spremlja, oziroma za plačilo drugih stroškov, ki so nujno povezani z izvajanjem osebne asistence, to pomeni poseg v pravice invalidov iz 52. člena Ustave RS. Pristojno ministrstvo stališču Varuha vendar ni sledilo.

Varuh je pristojnemu ministrstvu predlagal, naj zagotovijo, da uporabniki OA ne bodo prikrajšani za svoje pravice zgolj zato, ker nimajo sredstev za plačilo nujnih stroškov, brez katerih ni mogoče izvajati OA (npr. prevoz osebnega asistenta) ter poiščejo in uveljavijo sistemske rešitve glede dostopnosti uporabnikov OA do različnih prireditev, kar je po njegovem mogoče urejati ali s kritjem vsaj nekaterih takšnih stroškov za osebnega asistenta ali z iskanjem rešitev, kako zagotoviti brezplačen dostop osebnih asistentov, ki spremljajo uporabnika. Kot so povedali na Direktoratu za invalide zaenkrat kakšnih dopolnitev v okviru tega vprašanja ne načrtujejo in dodali, da nekatere organizacije invalidom omogočajo tudi brezplačne prevoze. Res je, da od 2017 deluje Evropska kartica ugodnosti, ki že omogoča brezplačen ogled nekaterih muzejev in galerij. Uporabite jo lahko marsikje po Evropi, naročite pa jo lahko na upravni enoti.

Monika Kubelj

Varuh pozval ministrstvo k sistemski ureditvi stroškov vezanih na prevoz in spremstvo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja