Subvencionirana vozovnica in upravičenci do subvencionirane vozovnice

Subvencionirana vozovnica v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu, v mestnem linijskem prevozu potnikov in po žičniških napravah, za katere je bila podeljena koncesija za javni prevoz potnikov, je namenjena dijakom, udeležencem izobraževanja odraslih ali študentom, če  je njihovo stalno / začasno prebivališče oddaljeno najmanj 2 km od kraja njihovega izobraževanja. 

 

Dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študenti so upravičenci do subvencionirane vozovnice, če v RS ali tujini niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražujejo po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih in imajo status: 

 • učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa
 • dijaka
 • osebe, ki se izredno izobražuje po programu osnovne šole za odrasle in programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja /višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti (če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela)
 • študenta

Pravica do nakupa subvencionirane vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov se zagotavlja, če je mestni linijski prevoz potnikov vključen v sistem subvencionirane vozovnice. 

 

Registrirani športniki, ki so upravičenci do subvencionirane vozovnice, imajo ne glede na razdaljo med krajem bivališča in krajem izobraževanja, pravico do brezplačne vozovnice za območje RS, če že imajo subvencionirano vozovnico od kraja bivališča do kraja izobraževanja, oziroma pravico do nakupa subvencionirane vozovnice.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice, ki se izobražujejo v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki nimajo pravice do prilagojenega prevoza oseb s posebnimi potrebami, imajo pravico do subvencije prevoza v obliki prevoza za lastne potrebe ali posebnega linijskega prevoza, organiziranega v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem izobražujejo.

Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki so upravičenci do subvencionirane vozovnice, imajo pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.

 

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Pravico, do izdaje subvencionirane vozovnice se pridobi z Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, katera se lahko odda  elektronsko ali osebno na prodajnem mestu prevoznika ob prvem nakupu vozovnice za tekoče šolsko/študijsko leto.
Popolna vloga je potrjena s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa oziroma ima v prilogi  Potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto.
Ob predložitvi popolne vloge se lahko izvede nakup subvencionirane vozovnice.
 
Vrsti subvencioniranih vozovnic:
 • Subvencionirana mesečna vozovnica (upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja bivanja do kraja izobraževanja in nazaj).
 • Subvencionirana vozovnica za 10 voženj na mesec (upravičenci, katerim med  krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem, pripada izključno vozovnica za deset voženj na mesec).

Upravičenci imajo lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, razen v primeru, ko v času izobraževanja bivajo na začasnem naslovu in so upravičeni do mesečne vozovnice in vozovnice za deset voženj na mesec.

 
 

 

 
V primeru, da se med šolskim/študijskim letom spremeni naslov, status ali vrsta obstoječe vozovnice uporabnika, le ta v roku petih delovnih dni od nastanka spremembe odda novo Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. 
 
 

Obdobje upravičenosti do subvencioniranega prevoza

Obdobje upravičenosti do subvencioniranega prevoza je za dijake in udeležence izobraževanja odraslih od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta, za študente od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imajo v mesecu juliju in septembru pravico do nakupa mesečne vozovnice za deset voženj na mesec.

 

Mesečne, polletne /letne subvencionirane vozovnice

Dijaki:

 • polletna subvencionirana vozovnica se izda za obdobji od 1. septembra do 31. januarja /od 1. februarja do 30. junija
 • letna subvencionirana vozovnica se izda za obdobje od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta.

Študentje:

 • polletna subvencionirana vozovnica se izda za obdobji od 1. oktobra do 31. januarja /od 1. februarja do 30. junija
 • letna subvencionirana vozovnica se izda za obdobje od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta.

Udeleženci izobraževanja odraslih

 • polletna subvencionirana vozovnica se izda za obdobje od 1. septembra do 31. januarja /od 1. oktobra do 31. januarja in od 1. februarja do 30. junija
 • letna subvencionirana vozovnica se izda za obdobje od 1. septembra do 30. junija /od 1. oktobra do 30. junija tekočega šolskega leta.

 

Brezplačni / prilagojeni prevoz gibalno oviranih študentov

Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki so upravičeni do subvencionirane vozovnice imajo pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza  z vozili, prilagojenimi in homologiranimi za prevoz oseb, ki uporabljajo invalidski voziček, od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.

Pravico do brezplačnega prevoza se uveljavlja na podlagi Vloge za pridobitev pravice do subvencioniranega prevoza, kateri je priložen obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, pristojne komisije visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji /težki gibalni oviranosti.

Če si upravičenec zagotovi lasten prevoz, je upravičen do povračila stroškov prevoza.

Za več informacij obiščite Portal subvencij potniškega prometa.

Subvencioniran prevoz za študente, udeležence izobraževanja odraslih in dijake ter brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranih študentov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja