Kaj je pomoč na domu?

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV), se pomoč družini na domu financira iz proračuna občine, najmanj v višini 50% cene storitve in višini, za katero je upravičenec ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.

Kdo je upravičen do pomoči na domu?

Upravičenci do pomoči iz naslova socialnega varstva na domu so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, s priznano pravico do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, brez statusa invalida, ki po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe niso sposobne za samostojno življenje.
pomoč na domu
pomoč na domu

Storitve pomoči na domu

Pomoč na domu obsega različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.

Pomoč na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:
  • pomoč pri oblačenju,
  • slačenju,
  • pomoč pri umivanju, hranjenju,
  • opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
  • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
 • gospodinjska pomoč:
  • prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
  • pomivanje posode,
  • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
  • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
  • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
  • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
  • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
  • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Izvajalec pomoči na domu v občini

Izvajalci Pomoči na domu v okviru javne službe so javni socialnovarstveni zavodi in zasebni izvajalci na podlagi pridobljene koncesije ali dovoljenja za delo.

Poiščite izvajalca pomoči na domu v vaši občini s pomočjo interaktivnega zemljevida (pod zemljevidom izberite regijo in občino) na spletni strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo.