Upravičenec do osebne asistence ali njegov zakoniti zastopnik vloži Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence  na pristojni Center za socialno delo.

Center za socialno delo iz Liste izvedencev osebne asistence imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ki izdela Mnenje o vsebini storitev osebne asistence in številu ur osebne asistence na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim zastopnikom in standardiziranega ocenjevalnega orodja za oceno potreb po storitvah osebne asistence ZOjA.

Na podlagi mnenja strokovne komisije Center za socialno delo izda Odločbo o pravici do osebne asistence, katera vsebuje:

 1. število ur osebne asistence na teden, ki so uporabniku priznane na podlagi mnenja komisije,
 2. sklope storitev osebne asistence,
 3. ugotovitev, ali uporabnik prejema denarni prejemek in katerega,
 4. navedbo o dolžnosti uporabnika, da polovico denarnega prejemka nameni za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence iz registra osebne asistence.     

Društvo Svelipa – za pomoč invalidom, kronično bolnim in starostnikom je izvajalec osebne asistence, vpisan v Register izvajalcev osebne asistence pri MDDSZEM pod številko: 14109-250/2019/3 (v nadaljevanju: izvajalec).

 

Postopek ureditve osebne asistence:

 1. Uporabnik osebne asistence (v nadaljevanju: uporabnik) pokliče izvajalca, s katerim se dogovori za osebni pogovor,
 2. izvajalec in uporabnik opravita osebni razgovor o vsebini in izvajanju osebne asistence, 
 3. uporabnik izvajalcu pošlje pisno Vlogo za vključitev v osebno asistenco,
 4. uporabnik izvajalcu izroči Vrednotnico za osebno asistenco (priloga Odločbe o pravici do osebne asistence, pristojnega Centra za socialno delo),
 5. izvajalec in uporabnik skupaj pripravita Izvedbeni načrt o storitvah osebne asistence, 
 6. uporabnik in izvajalec osebne asistence skupaj izbereta osebnega asistenta,
 7. izvajalec izvede osnovno Usposabljanje za osebne asistente, uporabnike in njihove zakonite zastopnike,
 8. osebni asistent opravi praktični preizkus v obsegu štirih ur na domu uporabnika,
 9. izvajalec zaposli izbranega osebnega asistenta,
 10. izvajalec ves čas izvajanja osebne asistence nudi pomoč in podporo uporabniku in osebnemu asistentu.

Izvedbeni načrt osebne asistence

 Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na Odločbo o pravici do osebne asistence pristojnega Centra za socialno delo, ki ga skupaj pripravita uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence.

Izvedbeni načrt vsebuje:

 • Podatke o uporabniku osebne asistence, zakonitem zastopniku in izvajalcu osebne asistence
 • Podatke iz odločbe/vrednotnice o priznanju osebne asistence:
  • Številka odločbe
  • Datum
  • Priznane ure osebne asistence po odločbi
  • Sklope storitev osebne asistence:
   • Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika
   • Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih
   • Spremstvo
   • Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu
   • Pomoč pri komunikaciji
 • Obseg izvajanja osebne asistence pri izvajalcu osebne asistence
 • Uveljavljanje pravice do nižjega obsega ur osebne asistence
 • Opredelitev števila osebnih asistentov, ki bodo izvajali osebno asistenco
 • Začetek izvajanja osebne asistence pri izvajalcu
  • število ur osebne asistence na teden
 • Zaveza uporabnika, da bo polovico dodatka za pomoč in postrežbo oziroma drugega denarnega prejemka zaradi potrebe po tuji negi in pomoči namenil izvajalcu osebne asistence za sofinanciranje osebne asistence 
 • Morebitne dogovorjene posebnosti in opombe

Izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje v vednost koordinatorju storitev v skupnosti pred začetkom izvajanja osebne asistence ter ob vsaki novi odločbi, ki spreminja vsebino in obseg osebne asistence.