PRAVICAOPISPRAVNA PODLAGAKJE SE UVELJAVLJA
Osebna asistenca
Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri opravilih in dejavnostih, ki jih sam ne more izvajati zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri izvajanju osebne asistence ima uporabnik nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje. V primeru nezmožnosti upravljanja z lastno asistenco, naloge uporabnika prevzame njegov zakoniti zastopnik. Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.ZOACSD
Komunikacijski dodatek
[Več...]
Gluha, slepa ali gluhoslepa oseba, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, tudi če ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje, se odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Namesto osebne asistence lahko upravičenec izbere denarno nadomestilo v višini DPP pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb.ZOACSD
Uporaba in prilagoditev objektov v javni rabiPrilagoditve objektov se opravijo z gradbenimi in tehničnimi napravami, zvočnimi in svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami in drugimi tehničnimi prilagoditvami. Objekte je potrebno primerno prilagoditi med samo gradnjo / rekonstrukcijo objekta.ZIMIObjekti v javni rabi
Vključujoče izobraževanjeZagotavljanje vključevanja v programe izobraževanja na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje v okolju, v katerem živijo. Tudi vključevanje v posebne in prilagojene programe in prilagoditve rednih programov. Pravica do ustreznih prilagoditev pri vključevanju v vzgojni, šolski ali študijski proces in primernih prilagoditev šolskega / študijskega procesa.ZIMIIzvajalec izobraževanja
Zdravstvene storitve brez diskriminacije Otroci in mladostniki: Zgodnja obravnava in večdisciplinarna stalna obravnava glede na njihove posebne potrebe ter ustrezna pomoč staršem, ko se spoprijemajo z invalidnostjo svojih otrok. Invalidi z dodatnimi zdravstvenimi težavami: Zagotovljena ustrezna specialistična obravnava.ZIMIIzvajalec zdravstvenih storitev
Dostop do načina prebivanjaPravica invalida, da si sam izbere prebivališče in se sam odloči, kje in s kom bo živel ter da se lahko vključuje v skupnost in življenje in ima dostop do različnih storitev. Lokalna skupnost zagotavlja prilagojena neprofitna najemna stanovanja vsem, ki so se prijavili na razpis in se uvrstili na prednostno listo upravičencev.ZIMIDržavna in lokalna skupnost
Dostop do kulturnih dobrinOmogočen dostop do kulturnih dobrin, kjer se upoštevajo posebne potrebe invalidov, dostopnost javnih kulturnih prireditev z zagotovitvijo premagovanja komunikacijskih in grajenih ovir, dostop do kulturne dediščine ali do informacij o njej ter možnosti za lastno ustvarjalnost.ZIMIIzvajalec kulutrnih dejavnosti
Dostopen javni prevozEnaka dostopnost do prevoza v cestnem in železniškem prometu ter pomorski in notranji plovbi, prilagoditev vozil in plovil, ter informacije o možnosti uporabe v prilagojenih oblikah. Uporaba gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu in linijski prevoz v mestnem prometu z avtobusi, oziroma zagotovitev drugega ustreznega načina prevoza, ki ne povzroča nesorazmerno breme. Uporaba javne železniške infrastrukture s prilagojenimi vlaki in drugo železniško infrastrukturo. Uporaba javne pomorske ali celinske plovne infrastrukture, plovila in druge plovne infrastrukture. Na avtobusnih postajah in pomembnejših avtobusnih in železniških postajališčih in pristaniščih je zagotovljen nemoten vstop in izstop, vključno z psi vodniki in pomočniki, za katere se ne zaračunavajo dodatni stroški prevoza.ZIMIIzvajalec javnega prevoza
Tehnični pripomočki za premagovanje komunikacijskih ovir[Več...]Sofinanciranje tehničnih pripomočkov za premostitev komunikacijskih ovir, omogočanje varnega in samostojnega življenja ter predvsem pripomočkov, ki se uporabljajo za dostopnost do informacij, sporazumevanje in prilagoditev življenjskega okolja (tehnični pripomočki). Uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov ne sme vplivati na zmanjšanje ali izboljšanje že pridobljenih pravic do tehničnih pripomočkov po drugih predpisih.ZIMIUpravna enota / e-Uprava
Prilagoditev vozilaSredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85 % vrednosti prilagoditve iz 17. člena ZIMI. Za prejemnika DSP in osebe s statusom invalida, po predpisih ZSVI, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celoti. Za invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu RS, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa v javnem finančnem skladu za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov. Sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila se priznajo v višini 85 % vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega in prilagojenega vozila do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve vozila po 2. ods. 17. člena ZIMI.ZIMIUpravna enota / e-Uprava
Pes pomočnikInvalid, ki ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, je lahko upravičen do šolanega psa pomočnika, ki ga prejme v svojo last. Če po svoji krivdi izgubi psa pomočnika, ni upravičen do novega, najmanj osem let od pridobitve.ZIMIUpravna enota / e-Uprava
EU kartica ugodnosti za invalideZ EU kartico ugodnosti za invalide (invalidska kartica ugodnosti), se uveljavljajo komercialni popusti na področjih prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam s statusom invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar. Invalidska kartica ugodnosti, izdana v RS velja v drugih članicah EU, oziroma izdana v državi članici EU, pa ne velja v RS.ZIMIUpravna enota / e-Uprava
Klicni center za osebe z okvaro sluhaKlicni center za osebe z okvaro sluha omogoča komuniciranje in pridobivanje informacij v prilagojenih tehnikah s področja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih pooblastil in javnih služb ter storitev javne narave.ZIMIKlicni center za osebe z okvaro sluha
Pomoč na domuPomoč družini na domu obsega socialno oskrbo v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju. Pomoč na domu obsega različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in pri ohranjanju socialnih stikov.ZSVIzvajalec pomoči na domu na ravni občine
Subvencionirana vozovnica za brezplačen medkrajevni prevoz [Več...] Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let imajo pravico do subvencionirane vozovnice za brezplačen medkrajevni prevoz.ZPCP-2Sedež izvajalca medkrajevnega prevoza / Ministrstvo za infrastrukturo
Dodatek za pomoč in postrežbo [Več...]Dodatek za pomoč in postrežbo je namenjen poravnavi stroškov, nastalih zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, zaradi katerih upravičenec ne more samostojno opravljati vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb in potrebuje stalno pomoč in postrežbo drugega.
Z dodatkom za pomoč in postrežbo lahko upravičenec financira oz. sofinancira storitve pomoči na domu, druge socialnovarstvene storitve in osebno asistenco.
Uporabnik osebne asistence, ki je upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo oz. drugega denarnega prejemka zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, sofinancira osebno asistenco v višini polovice prejemka.
ZPIZ-2Območna enota ZPIZ ali preko storitve eVLOGE ZA VSE (brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
Denarna socialna pomoč [Več...]Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov, pri čemer velja, da prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela.ZSVarPreCSD
Izredna denarna socialna pomoč [Več...]Izredna denarna socialna pomoč je posebna oblika denarne socialne pomoči, ki se lahko dodeli samski osebi ali družini iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, zaradi česar se je znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, v primeru izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom samska oseba oziroma družina ne more pokriti.ZSVarPreCSD
Družinski po močnik[Več...]Polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba) ima pravico do izbire družinskega pomočnika.ZSVCSD
Oprostitev plačila davka na cestna motorna vozila[Več...]Osebe pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna okvara; osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih; osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo in otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, družine s tremi ali več otroki, ki še niso dopolnili 18 let, imajo pravico do oprostitve plačila DMV za nakup: motornega vozila z delovno prostornino (bencinskega motorja do 1,8 l/ dieselskega motorja do 1,9 l), motornega vozila z avtomatskim upravljanjem z delovno prostornino (bencinskega motorja do 2 l/
dieselskega motorja do 2,2 l), motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
ZDMVDavčni organ / Carinski organ
Subvencioniran prevoz za študente, udeležence izobraževanja odraslih in dijake ter brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranih študentovPravica do nakupa subvencionirane vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov se zagotavlja, če je mestni linijski prevoz potnikov vključen v sistem subvencionirane vozovnice. 
Dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študenti so upravičenci do subvencionirane vozovnice, če v RS ali tujini niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražujejo po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih.
Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki so upravičeni do subvencionirane vozovnice imajo pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza  z vozili, prilagojenimi in homologiranimi za prevoz oseb, ki uporabljajo invalidski voziček, od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.
ZPCP-2Sedež izvajalca javnega prevoza / Ministrstvo za infrastrukturo
Oprostitev plačila socialno varstvenih storitevDržavljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, imajo pravico do oprostitve plačil za naslednje socialno varstvene storitve:
- osebna pomoč
- pomoč družini za dom in pomoč družini na domu
- institucionalno varstvo
- vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
- storitve institucionalnega varstva v drugi družini

Izjemoma je mogoče koristiti oprostitev plačila tudi za nadstandardne storitve, kadar upravičenec storitev nujno potrebuje, pa ni na voljo standardne storitve.
ZSVSodišče/CSD
SkrbništvoSkrbništvo je posebna oblika varstva otrok, za katere ne skrbijo starši, in odraslih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Država zagotavlja varstvo tudi drugim osebam, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi.DZSodišče
Medicinski pripomočki za zdravljenje in rehabilitacijo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanjaMedicinske pripomočke za zdravljenje in rehabilitacijo zagotavlja zavarovanim osebam iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v njihovi celotni vrednosti ali v odstotnem deležu teh vrednosti oziroma v višini, kot to določa zakon oziroma za posamezna obdobja opredeli zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
(ZZVZZ) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.