Dne 25.2.2022 je bil sprejet nov Pravilnik o osebni asistenci (v nadaljevanju: OA).

Pravilnik nekoliko spreminja način uveljavljanja pravice do osebne asistence in komunikacijskega dodatka, podrobneje ureja način izvajanja osebne asistence, nalaga dodatne dolžnosti izvajalcem osebne asistence, dodeluje usposabljanje, interne akte izvajalcev osebne asistence, poročanje in metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence.

Ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence

Pristojni center za socialno delo po pregledu poslane vloge preveri izpolnjevanje pogojev za dodelitev pravice do osebne asistence. Če ugotovi, da vlagatelj pogojev ne izpolnjuje, pravico do osebne asistence zavrne. V primeru, da center za socialno delo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev pravice do osebne asistence, vlogo najpozneje v petih dneh od prejema popolne vloge, odstopi Inštitutu za socialno varstvo (v nadaljevanju: Inštitut). Inštitut mnenje preda pristojnemu centru za socialno delo v tridesetih dneh od prejema vloge.

V postopku ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence ministrstvo pozove pristojni center za socialno delo, da po uradni dolžnosti uvede postopek ponovne ocene za posameznega uporabnika.

Naloge koordinatorja invalidskega varstva

Pravilnik nalaga koordinatorju naslednje naloge; vodi postopke za uveljavljanje pravice do osebne asistence, vodi postopke za uveljavljanje pravice do komunikacijskega dodatka pri uporabniku ali izvajalcu osebne asistence. Nadzoruje, preverja, usklajuje in spremlja izvajanje osebne asistence ob vsakokratnem sumu zlorabe instituta osebne asistence ali po potrebi ter vodi postopke v primeru zamenjave izvajalca osebne asistence.

Vsaj enkrat letno ali po potrebi preverja izvajanje osebne asistence pri uporabniku doma in izbranem izvajalcu. Ministrstvu, vsaj enkrat letno ali po potrebi, poroča o izvajanju osebne asistence. V primeru odstopa izvajalca osebne asistence od izvedbenega načrta pri uporabniku osebne asistence koordinator poda mnenje.

Izvedbeni načrt

Izvedbeni načrt (v nadaljevanju: IN) se vsebinsko nekoliko dopolni. Uporabnik se bo zavezal z izjavo, da bo uporabljal ustrezne tehnične pripomočke, ki jih lahko uveljavlja na podlagi veljavnih predpisov, s čimer se bodo zagotavljali varnost pri delu in varovanje zdravja osebnega asistenta ter varnost uporabnika.

Uporabnik bo v IN seznanjen z določbo, da je dopustna storitev spremstva v obliki vožnje avtomobila (osebni prevoz) zgolj z uporabnikovim vozilom in na njegove stroške.

Izvajalec osebne asistence

Izbrani izvajalec osebne asistence bo dolžan pred pripravo izvedbenega načrta preveriti, ali je dom uporabnika, ki je delovno okolje osebnega asistenta, higiensko primeren za opravljanje dela. Prav tako bo dolžan preveriti dostopnost in ali ima uporabnik na voljo vse tehnične pripomočke, potrebne za varno opravljanje dela osebnih asistentov. Če bo izvajalec osebne asistence ugotovil, da delovno okolje ni higiensko primerno za opravljanje dela, da ni dostopno ali uporabnik nima na voljo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov, bo uporabnika pozval, da delovno okolje uredi.

Dogovor o izvajanju storitev osebne asistence

V Dogovoru o izvajanju storitev osebne asistence, ki ga skleneta uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence, se dodaja načrt nadomeščanja osebnih asistentov s strani uporabnika ali izvajalca osebne asistence.

Usposabljanje za osebne asistente  in uporabnike oz. njihove zakonite zastopnike

Program usposabljanja za osebne asistente in uporabnike oz. njihove zakonite zastopnike bo lahko organiziral tisti izvajalec OA, ki izvaja program vsaj tri leta, sicer ga bo izvajala Inštitut. Pravilnik uvaja dodatno usposabljanje tudi za uporabnike oz. njihove zakonite zastopnike. Dodatno usposabljanje osebnih asistentov, uporabnikov oz. njihovih zakonitih zastopnikov se bo izvedlo enkrat letno v trajanju vsaj šest ur. Udeležba v osnovnem in dodatnem programu usposabljanja bo za osebne asistenta in uporabnike oz. njihove zakonite zastopnike brezplačna. Pravilnik še določa, da uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik osnovni program usposabljanja opravi preden prvič koristi storitve osebne asistence ali najpozneje v dveh mesecih od začetka izvajanja osebne asistence.

S pravilnikom se pogoji dela redno zaposlenih osebnih asistentov izboljšujejo (višina plačnega razreda, dodatki, ipd.). Urna postavka za osebne asistente, ki delajo na pravni podlagi SP se omeji na 10 EUR/ura.

Če pod sprejetim Pravilnikom o osebni asistenci potegnemo črto, ugotovimo, da se področje izvajanje OA vse bolj ureja in izpopolnjuje.

 

Pripravila:

Janja Česnik

Strokovna vodja osebne asistence

 

Pravilnik o osebni asistenci 2022

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja