Osebna asistenca je na podlagi Zakona o osebni asistenci zagotovljeno vsakomur, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev, ne glede na dohodek in premoženje upravičenca, v kolikor je ta državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali  tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in je star od 18 do 65 let.Za uveljavitev pravice do osebne asistence mora vlagatelj izpolnjevati tudi sledeče pogoje:

  • da živi oziroma bi želeli živeti v samostojnem v oziroma skupnem gospodinjstvu izven in institucionalne oskrbe in
  • da potrebuje pomoč osebne asistence najmanj 30 ur tedensko

Upravičenec do osebne asistence ima glede na svoje potrebe pravico do enega ali več osebnih asistentov.  V primeru, da je upravičenec osebne asistence uveljavil pravico do osebne asistence pred dopolnjenem 65 letom starosti to pravico do osebne asistence tudi po dopolnjenem 65. letu starosti.

Gluha, slepa ali v gluhoslepa oseba, ki potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu, lahko pridobi pravico do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali pravico do denarnega nadomestila v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Osebna asistenca- postopek uveljavitve pravice
Osebna asistenca- postopek uveljavitve pravice

Osebna asistenca. Postopek uveljavljanja pravice do osebne asistence?

Postopek uveljavitve pravice do osebne asistence se prične z vlogo vlagatelja, t.j.  invalida, slepe, gluhe ali gluhoslepe osebe oziroma njegovega  zakonitega zastopnika, ki se vloži na krajevno pristojni Center za socialno delo.

Center za socialno delo prejeto Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence posreduje krajevno pristojnemu koordinatorju invalidskega varstva, glede na bivališče vlagatelja. koordinator invalidskega varstva sprejme in pregleda pregleda Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence in v primeru, da ta ni popolna pozove vlagatelja, da jo dopolni.

Ko je prejeta Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence popolna, Center za socialno delo imenuje komisijo iz 2. odstavka 21. člena Zakona o osebni asistenci, ki je sestavljena iz dveh izvedencev ali predstavnikov socialnega varstva oziroma enega predstavnika socialnega varstva in enega predstavnika uporabnikov. Sestavo predstavnikov izvedencev lahko izbere vlagatelj sam.

Imenovana komisija obišče vlagatelja na domu in z njim opravi razgovor glede vsebine in obsega storitev osebne asistence, na podlagi katerega pripravi mnenje o številu ur in vsebini storitev osebne asistence. Komisija svoje mnenje posreduje pristojnemu Centru za socialno delo center za socialno delo, kateri na podlagi prejetega mnenja komisije, odloči o pravici do osebne asistence z Odločbo. Odločbo o priznani pravici od osebne asistence, skupaj z vrednotnico pošlji vlagatelju. Vlagatelj upravičenec do osebne asistence lahko po pravnomočnosti Odločbe o pravici do osebne asistence uveljavlja pravico do osebne asistence pri izbranem izvajalcu osebne asistence, po določenem postopku za izvajanje osebne asistence.

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Osebna asistenca – Vloga

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence (prenos vloge)

Po prejeti odločbi o priznanju pravice do osebne asistence,  kontaktirate izbranega izvajalca osebne asistence!

Osebna asistenca: Postopek uveljavljanja pravice do osebne asistence

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja