Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije izvaja projekt EU kartica ugodnosti za invalide.
Z invalidsko kartico ugodnosti lahko invalidi v državah EU, uveljavljajo posebne komercialne ugodnosti in popuste.

Kdo lahko pridobi invalidsko kartico ugodnosti?

Kartica je namenjena: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in osameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti.

Invalidsko kartico ugodnosti pridobijo državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in imajo status invalida na podlagi:

 • Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in navodila, kdo se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov:
  • osebe, ki imajo trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni,
  • osebe, ki imajo težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njihovo zaposljivost ali
  • osebe, ki imajo ovire pri vključevanju v delovno okolje na način, kot ga opredeljuje mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja

Kot invalidi se štejejo tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po:

 • Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) oziroma
 • pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila:
  • gluhoslepe osebe s 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnostjo po definiciji slepote in slabovidnosti in najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju

Invalidi I. kategorije na podlagi:

 • Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2):
  • I. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali, če je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več preostale delovne zmožnosti

Vloga za izdajo invalidske kartice ugodnosti

Vloga oziroma zahtevek za pridobitev invalidske kartice ugodnosti vsebuje:

 • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
 • dokazilo o invalidnosti, invalidnosti (če listine ni izdal državni organ ali nosilec javnih pooblastil v Republiki Sloveniji)
 • barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm
 • datum vložitve in
 • podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.

Zahteva za pridobitev invalidske kartice ugodnosti se odda na upravni enoti, na območju prijavljenega stalnega prebivališča.

Uporabniki invalidske kartice ugodnosti, lahko na spletni strani Invalidska kartica ali preko aplikacije Invalidska kartica ugodnosti preverijo različne ugodnosti in komercialne popuste v Republiki Sloveniji.


Invalidska kartica ugodnost- prenos aplikacije

Postopek izdaje invalidske kartice ugodnosti

Upravna enota preveri podatke v vlogi in ugotovi istovetnost osebe.

Če upravna enota vlogi ugodi, vpiše upravičenca v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti, s čimer ste šteje ,da je invalidska kartica ugodnosti izdana, ter podatke o upravičencu, skupaj z njegovo sliko, pošlje izvajalcu tiska invalidskih kartic ugodnosti, ki izdelano invalidsko kartico ugodnosti pošlje upravičencu.

V primeru izgubljene, ukradene, uničene ali preklicane invalidske kartice ugodnosti upravna enota na zahtevo upravičenca izda novo invalidsko kartico ugodnosti, prejšnjo pa uniči. Nova invalidska kartica ugodnosti, ima drugo številko vpisa v evidenco imetnikov kartic, kot prejšnja kartica.
V primeru, da imetnik nove invalidske kartice ugodnosti, najde staro invalidsko kartico ugodnosti, jo vrne upravni enoti.

Invalidska kartica ugodnosti na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost

Invalidska kartica ugodnosti se izda upravičencu, ki živi na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost invalidsko kartico ugodnosti, na kateri je besedilo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

EU kartica ugodnosti za invalide|Invalidska kartica ugodnosti

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja