Oprostitev plačila: Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, ki za razreševanje socialnih stisk in težav potrebujejo organizirano strokovno pomoč v obliki socialno varstvenih storitev imajo pravico do oprostitve plačil za naslednje socialno varstvene storitve:

 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom in pomoč družini na domu
 • institucionalno varstvo (po prvem odstavku 16. člena Zakona o socialnem varstvu):
  • vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo
 • vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • storitve institucionalnega varstva v drugi družini, ki jih opravi oseba, ki je sklenila pogodbo s CSD v skladu s 65. členom ZSV, če se je občina, stalnega prebivanja upravičenca, s pogodbo s CSD zavezala za plačilo / doplačilo dogovorjene oskrbnine
 • izjemoma je mogoče koristiti oprostitev plačila tudi za nadstandardne storitve, kadar upravičenec storitev nujno potrebuje, pa ni na voljo standardne storitve.
Osebna asistenca

Oprostitev plačila

Uveljavljanje oprostitve plačila nadomestne obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe

CSD lahko upravičencu do institucionalnega varstva določi oprostitev plačila, če je bila upravičencu, zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže javne službe.

Za nadomestno obliko bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, se šteje zagotavljanje storitev pri izvajalcu, če se je občina, stalnega prebivanja upravičenca, s pogodbo s CSD zavezala za plačilo / doplačilo dogovorjene oskrbnine in izvajalec:

 • opravlja storitev institucionalnega varstva na podlagi dovoljenja za delo in ima oblikovano ceno v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ter pridobljeno soglasje ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ali
 • izvaja program stanovanjske skupine ali bivalne skupnosti in ima strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa ter z lokalno skupnostjo dogovorjeno višino doplačila na podlagi prejete ponudbe izvajalca programa, ki vsebuje finančno konstrukcijo vseh stroškov programa z zagotovljenimi viri financiranja.

Občina in izvajalec lahko za posameznega uporabnika ali več uporabnikov v stanovanjski skupini ali bivalni skupnosti skleneta neposredno pogodbo, s katero se dogovorita o višini plačila.

Financer posamezne storitve lahko odloči, da se merila za določanje oprostitev lahko uporabijo tudi za:

 • storitve socialnega servisa
 • osebno pomoč
 • pomoč družini za dom in pomoč družini na domu
 • institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena Zakona o socialnem varstvu
 • vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji storitve
 • druge socialno varstvene programe.

Upravičenci do oprostitve socialno varstvenih pravic in vrstni red plačil

Pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci in zavezanci, če ne morejo plačati celotne vrednosti storitve, po naslednjem vrstnem redu plačil:

 1. storitev plača upravičenec
 2. upravičenec ima pravico do oprostitve plačila, če plačilo presega njegovo plačilno sposobnost
 3. znesek, za katerega je upravičenec oproščen plačila, plača zavezanec, razen v primerih, ko ni zavezancev
 4. zavezanec, ki je fizična oseba, ima pravico do oprostitve plačila, če plačilo presega njegovo plačilno sposobnost
 5. zavezanec, ki je pravna oseba, ni upravičen do oprostitve.

Vložitev zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene stortive

Upravičenec in njegovi zavezanci lahko pri pristojnem centru za socialno delo  vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve.

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG) je zavezanec fizična oseba, ki ni družinski član, če ga z upravičencem veže preživninska obveznost po predpisih Družinskega zakonika oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva, zavezuje izvršljiv pravni naslov.

Center za socialno delo na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG) ter materialnega stanja upravičenca/zavezanca odloči o višini oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

O oprostitvah pri plačilih storitev in drugih socialno varstvenih programov odloča pristojni organ financerja, ki lahko za vodenje postopkov sklene pogodbo s centrom za socialno delo in zagotavlja plačila ali doplačila SV storitve oziroma programa.

Oprostitev upravičenca je razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom.

Oprostitev zavezanca je razlika med višino oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca.

V primeru oprostitve upravičenca /zavezanca plača razliko do vrednosti storitve Republika Slovenija ali občina.

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja