Denarna socialna pomoč (DSP)

Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov. V primeru, da si posameznik ne ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, drugih virov, z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, oz. na drug način, ima pravico do denarne socialne pomoči.

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov, pri čemer velja, da prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela.

Namen denarne socialne pomoči

Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas prebivanja v RS zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po zmanjšanju za normirane oz. dejanske stroške, priznane po zakonu, o dohodnini, ter po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, v višini minimalnega dohodka.

Upravičenci do denarne socialne pomoči so:

  • državljani RS, s stalnim prebivališčem v RS
  • tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS
  • osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita in njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS in imajo prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče v RS
  • osebe, ki pravico do denarne socialne pomoči lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS

Višina denarne socialne pomoči

Osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. 8. 2019 znaša 402,18 evra.

Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter druge zagotovljene oskrbe.

Vloga za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči

Pravico do denarne socialne pomoči se uveljavlja z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na kateri upravičenec navede svoje osebne podatke in podatke povezanih oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci,…).
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se podpiše in pošlje oz. vloži na Center za socialno delo, ki je krajevno pristojno, glede na stalno prebivališče vlagatelja.

Denarna socialna pomoč|DSP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja