Izredna denarna socialna pomoč (IDSP)

Samski osebi oziroma družini se kot posebna oblika denarne socialne pomoči lahko dodeli izredna denarna socialna pomoč, če je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne more pokriti.

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli v enkratnem znesku ali prvič za obdobje največ treh mesecev. Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, največ za obdobje šestih mesecev, če so okoliščine upravičenca ostale nespremenjene.

Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli največ za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.

Višina izredne denarne socialne pomoči

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine minimalnega dohodka samske osebe ali družine. Izredna denarna socialna pomoč v enem koledarskem letu ne sme presegati višine petih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile.

V primeru osebe, ki je imela v prejšnji odločbi o upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči status otroka, ob novi vlogi za izredno denarno socialno pomoč pa se šteje kot samska oseba ali kot družinski član nove družine, se znesek izredne denarne socialne pomoči, prejete na podlagi prejšnje odločbe, ne šteje v višino petih minimalnih dohodkov v enem koledarskem letu.

Vloga za uveljavljanje pravice do izredne denarne socialne pomoči

Pravico do izredne denarne socialne pomoči se uveljavlja z Vlogo za izredno denarno socialno pomoč, na kateri upravičenec navede svoje osebne podatke in podatke povezanih oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci,…).
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se podpiše in pošlje oz. vloži na Center za socialno delo, ki je krajevno pristojen, glede na stalno prebivališče vlagatelja.

izredna denarna socialna pomoč

Dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči

V vlogi za izredno denarno socialno pomoč mora vlagateljica ali vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.

Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena in v roku 30 dni po prejetju izredne pomoči ali do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom tega roka.

Dokazila o porabi sredstev izredne denarne socialne pomoči se predložijo pristojnemu centru za socialno delo v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč.

Če upravičenec do izredne denarne socialne pomoči, ne predloži dokazil ali se ugotovi nenamenska poraba oziroma izredna denarna pomoč ni bila porabljena v roku 30 dni, vlagatelj ni upravičen do ponovne izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile ali če je do izredne denarne socialne pomoči upravičena oseba, ki je imela v prejšnji odločbi o upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči status otroka, ob novi vlogi za izredno denarno socialno pomoč pa se šteje kot samska oseba ali kot družinski član nove družine.

Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora preostanek teh sredstev vrniti v proračun RS v 15 dneh po poteku v roka 30 dni od prejetja izredne denarne socialne pomoči, sicer se šteje, da namenska poraba ni izkazana.

Izredna denarna socialna pomoč|IDSP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja