Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam le, če je prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila enkrat na šest let. Enako pravico ima tudi invalid, ki sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop v vozilo in varno vožnjo.

V tem primeru ima pravico do sofinanciranja stroškov za naprave in pripomočke za premostitev višinske razlike pri vstopu v vozilo ter za ustrezne sisteme za pritrditev vozička v vozilu. Izjemoma se lahko odobri sofinanciranje prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega poslabšanja invalidnosti ali uničenja prilagojenega vozila.

Sofinanciranje prilagoditve vozila se zagotovi v višini 85 % vrednosti prilagoditve iz 17. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Prejemnikom denarne socialne pomoči in upavičencem s statusom invalida, po predpisih Zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI), se zagotovi sofinanciranje prilagoditve vozila v celoti.

Sredstva za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila se zagotavljajo v višini 85 % vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega in ceno prilagojenega vozila, do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve vozila.
Za invalida, ki ni zaposlen, se sredstva za prilagoditev vozila zagotavljajo v proračunu RS, za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja javni finančni sklad za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov.

Postopek uveljavljanja sofinanciranja prilagoditve vozila oziroma sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila

Vloga za uveljavljanje pravice do plačila stroškov prilagoditve vozila se vloži na katerikoli upravni enoti v RS ali preko državnega portala e-Uprava.

Če gre za enostavno prilagoditev, upravna enota z liste izvedencev imenuje izvedenca, ki oblikuje načrt prilagoditve. V primeru zahtevnejših prilagoditev, pripravi izvedensko mnenje Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, ki individualno pripravi natančno opisan načrt predelave ali prilagoditve vozila, pri čemer izhaja iz najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve, ki je tudi finančno ovrednotena. V načrtu prilagoditve vozila je naveden tudi datum, zadnje prilagoditve vozila.
Načrt prilagoditve vozila se pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva vložene vloge za pripravo načrta prilagoditve vozila.

V kolikor upravičenec želi dražjo rešitev od rešitve v izvedenskem mnenju, se le-ta na njegovo zahtevo izvede tako,da sam nosi razliko v stroških med dražjo izvedbo in izvedbo po izvedenskem mnenju.

Upravna enota na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi sofinanciranja prilagoditve vozila z navedbo prilagoditve vozila in navedbo višine sredstev sofinanciranja.

Po pravnomočni odločbi izda upravna enota vrednotnico za odobritev plačila stroškov prilagoditve vozila, katera vsebuje tudi osebno ime upravičenca, vrsto prilagoditve, vrednost posamezne prilagoditve vozila in višino sredstev sofinanciranja.

Prilagoditev vozila je mogoče opraviti pri kateremkoli izvajalcu prilagoditve vozila v RS. Plačilo prilagoditve sofinancira skupaj s predložitvijo vrednotnice za odobritev sofinanciranja prilagoditve vozila.

Po opravljeni prilagoditvi vozila, izvedenec potrdi ustreznost in pravilnost prilagoditve, ter o tem izda potrdilo.

Izvajalec prilagoditve vozila izda račun za izvedeno prilagoditev, njegovo kopijo pa posreduje upravni enoti, ki je vrednotnico izdala, skupaj z originalno vrednotnico iz katere je razviden plačnik in potrdilo izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve.

Enako velja tudi pri nakupu novega prilagojenega vozila.

So-financiranje prilagoditve vozila in sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja