Kaj je varstveni dodatek in kako se ga uveljavlja?

Varstveni dodatek je socialno varstveni prejemek, ki je na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati in se enako kot denarna socialna pomoč, financira iz proračuna Republike Slovenije.

Varstveni dodatek upravičencem za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin) in niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. 

Kdo je upravičen do varstvenega dodatka?

Do varstvenega dodatka so imajo pravico:

 • državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji
 • tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita in njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo stalno oz. začasno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • osebe, ki lahko varstveni dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo in so osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • so trajno nezaposljive
  • osebe z odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje RS po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oz drugega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov. (Plačljivo mnenje, izda invalidska komisija na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka.)
 • trajno nezmožne za delo
  • oseba s statusom invalida I. kategorije
  • oseba, ki je invalidsko upokojena
  • oseba, ki ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadeti oseb
 • ki imajo mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo
 • ki so nezaposlene starejše osebe (ženske nad 63 let ženske, moški nad 65 let)
  • če so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene ali
  • katerih lastni dohodek /lastni dohodek družine presega višino minimalnega dohodka /seštevka minimalnih dohodkov družinskih članov, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči, ne presega pa višine minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov za varstveni dodatek.
varstveni dodatek
Pravica do varstvenega dodatka

Do varstvenega dodatka niso upravičene osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu.

Upravičenci do varstvenega dodatka, ki potrebujejo trajno pomoč pomoč pri opravljanju vsakodnevnih opravil, so lahko upravičeni tudi do dodatka za tujo nego in pomoč/dodatka za pomoč in postrežbo.

 

Varstveni dodatek se uveljavlja preko Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Pravico do varstvenega dodatka pomoči se uveljavlja z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na kateri upravičenec navede svoje osebne podatke in podatke  oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci,…).
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se podpiše in pošlje oz. vloži na Center za socialno delo, ki je krajevno pristojno, glede na stalno prebivališče vlagatelja.

Center za socialno delo odloči o pravici do varstvenega dodatka z Odločbo.

 

Varstveni dodatek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja