Osebna asistenca

Osebna asistenca je pravica posameznikov, ki zaradi dolgotrajnih telesnih, duševnih, intelektualnih ali senzoričnih okvar, ki jih v povezavi z različnimi ovirami omejujejo, da bi lahko enako, kot drugi ljudje, polno in učinkovito sodelovali v družbi na vseh področjih življenja, imeli enake možnosti, večjo neodvisnost in da bi bili bolj aktivno in enakopravno vključeni v družbo, v skladu z Konvencijo o pravicah invalidov.

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Vloga za pridobitev pravice do osebne asistence se vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo, glede na prebivališče vlagatelja tj. uporabnika osebne asistence.

Vsebina vloge uveljavljanje pravice do osebne asistence

Vsebina Vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence vsebuje podatke o:

 1. vlagatelju (uporabniku osebne asistence)
  • osebno ime
  • EMŠO
  • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
  • davčna številka
  • telefon
  • elektronski naslov
 2. Zakonitem zastopniku (v primeru da ga vlagatelj, ima)
  • osebno ime
  • EMŠO
  • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
  • davčna številka
  • telefon
  • elektronski naslov
 3. Podatke o vlagatelju
  • navedbo o potrebi po storitvah osebne asistence pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev
 4. Navedbo ali je vlagatelj že uporabnik osebne asistence, ter navedbo izvajalca, ki izvaja osebno asistenco
 5. Navedbo ali vlagatelj prejema denarni dodatek za pomoč in postrežbo oziroma drug denarni prejemek iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči.
 6. Izjavo, da se vlagatelj, ki uveljavlja pravico do osebne asistence, zavezuje, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence
 7. Izjavo, da vlagatelj, ki uveljavlja pravico do osebne asistence
  • ni zaposlen,
  • se ne izobražuje oziroma
  • prilaga dokazilo o zaposlitvi oziroma izobraževanju.
 8. Na Vlogi za uveljavljanje pravice do osebne asistence vlagatelj odgovori tudi naslednja vprašanja:
  • ali je v celodnevnem institucionalnem varstvu
  • ali koristi pravico do družinskega pomočnika
   • ali vlagatelj želi živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe oziroma ne želi več uveljavljati pravice do družinskega pomočnika
  • ali je vlagatelj na dan vložitve vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence uporabnik pravice do storitve pomoč družini na domu
   • z navedbo število ur storitve pomoči na domu
  • ali ima vlagatelj pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, oziroma pravico do drugih oblik podpore pri zaposlovanju in socialnem vključevanju, ki so financirane iz javnih virov in so urejene v predpisih s področja socialnega varstva in zaposlovanja invalidov
   • z navedbo števila ur vključenosti v te storitve
  • ali vlagatelj želi, da je član strokovne komisije za podajo mnenja o številu in storitvah osebne asistence predstavnik uporabnikov po vrsti invalidnosti.

Osebna asistenca – vloga

Priloge k Vlogi za uveljavljanje pravice do osebne asistence

V primeru, da je vlagatelj zaposlen oziroma se izobražuje, Vlogi za uveljavljanje pravic priloži:

 • dokazilo o zaposlitvi in
 • dokazilo o izobraževanju

Po prejeti odločbi o priznanju pravice do osebne asistence, ki jo izda cener za socialno delo,  vlagatelj izbere izvajalca osebne asistence, ki poskrbi za izvajanje osebne asistence.

Osebna asistenca: Vloga za osebno asistenco

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja