24.12.2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju; Ministrstvo) objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju: predlog Zakona).

  • Ministrstvo želi s predlogom Zakona zvišati prag osebne asistence iz 30 na 40 ur tedensko.
  • Predlog drugače opredeljuje kdo je lahko osebni asistent. Kot podjetnik posameznik lahko osebni asistent opravlja osebno asistenco največ v obsegu, kot velja za zaposlene na podlagi zakona, ki ureja delovna razmerja. Osebno asistenco bo lahko redno nudil le en družinski član. Za čas nadomeščanja redno zaposlenih asistentov lahko osebno asistenco nudijo tudi dijaki in študenti.
  • Predlog natančneje opredeljuje odgovornost izvajalcev osebne asistence, osebnih asistentov kot tudi uporabnikov osebne asistence in določa njihovo odgovornost.
  • Na novo opredeljuje način usposabljanja in določa izvajalce usposabljanja.
  • Spreminja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence. Koordinator invalidskega varstva lahko po pregledu vloge pravico do osebne asistence zavrne, če ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice in opredeljuje ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence.

VSEBINA

Dvig vstopnega praga ur pomoči osebne asistence

Predlog Zakona v 1. členu dviguje prag ur pomoči osebne asistence, ki ga mora uporabnik doseči iz 30 na 40 ur tedensko.

Dvig vstopnega praga pomoči osebne asistence na 40 ur tedensko, pomeni, da bo osebna asistenca dostopna v večini le še osebam s težjimi in najtežjimi oblikami invalidnosti. Dvig vstopnega praga pomeni, da bo vsaj 4% uporabnikov z že izdano odločbo o pravici do osebne asistence, to pravico izgubilo. Te podatke zasledimo v končnem poročilu – Evalvacija uvajanja zakona o osebni asistenci.

Storitve osebne asistence se dodatno izključujejo

Predlog Zakona v 2. členu opisuje, da se storitve osebne asistence dodatno izključujejo z institucionalnim varstvom po predpisih, ki urejajo šolsko zakonodajo. Prav tako se osebna asistenca izključuje s storitvijo socialnega vključevanja bivanje s podporo skladno z zakonom, ki ureja socialno vključevanje invalidov. Osebna asistenca se izključuje tudi s prestajanjem zaporne kazni.

Osebna asistenca se ne izključuje s storitvijo pomoči na domu kot tudi ne s pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ali ko je uporabnik osebne asistence vključen v izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. Vzgojno-izobraževalni programi so programi, ki se izvajajo do višješolskega oziroma visokošolskega študija.

Kdo je lahko osebni asistent?

V 4. členu predlog Zakona opredeljuje osebne asistente. Kot podjetnik posameznik lahko osebni asistent opravlja osebno asistenco največ v obsegu, kot velja za zaposlene na podlagi zakona, ki ureja delovna razmerja. Po pogodbi civilnega prava, to je po podjemni pogodbi ali kot začasno in občasno delo dijakov ter študentov ali kot začasno ali občasno delo upokojencev, lahko osebni asistenti nadomeščajo redno zaposlene osebne asistente največ 500 ur v koledarskem letu.

Predlog Zakona omejuje število osebnih asistentov, ki so družinski člani uporabnika. Ta določa, da osebno asistenco kot osebni asistent lahko izvaja le en družinski član. Kot družinski član se šteje:

– zakonec ali zunaj zakonski partner, partner iz zakonske zveze ali nesklenjene partnerske zveze,

– otroka ali otrok osebe iz prejšnje alineje,

– starš ali starš osebe iz prejšnje alineje,

– bratje ali sestre,

– vnuk, vnukinja,

– sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena.

Predlog Zakona omogoča, da družinski člani v prehodnem obdobju 6 mesecev od sprejetega Zakona še lahko opravljajo delo osebnega asistenta pri svojem družinskem članu, vendar se mora v tem prehodnem obdobju zagotoviti nove osebne asistente, ki jih bodo nadomestili.

Odgovornost osebnega asistenta in uporabnika osebne asistence

V 6. členu predlog Zakona natančneje opredeljuje odgovornost izvajalcev osebne asistence, osebnih asistentov kot tudi uporabnikov osebne asistence in določa njihovo odgovornost. Tako osebni asistent kot uporabnik sta odškodninsko odgovorna izvajalcu za škodo, ki bi nastala zaradi posredovanja neresničnih podatkov. Predlog zakona tudi določa, da je uporabnik dolžan v odnosu do osebnega asistenta ravnati skladno z izvedbenim načrtom, in spoštovati delovno in kazensko zakonodajo.

Zamenjava osebnega asistenta in izvajalca osebne asistence

V 7. členu predlog Zakona govori o zamenjavi osebnega asistenta in izvajalca osebne asistence. Uporabnik lahko zamenja osebnega asistenta v primeru, če ta ne izvaja del in nalog, ki so določene v odločbi in izvedbenem načrtu storitev osebne asistence.

V členu je dodana razlaga, da uporabnik lahko zamenja osebnega asistenta ali izvajalca, če izvajalec ne more zagotoviti drugega osebnega asistenta. Izvajalec je dolžan izvajati osebno asistenco za uporabnika, dokler mu ne najde drugega oz. še vsaj dva meseca od odstopa od izvedbenega načrta.

Usposabljanje osebnih asistentov, uporabnikov in njihovih zakonitih zastopnikov

V 8. in 9. členu predlog Zakona določa usposabljanje osebnih asistentov, uporabnikov in njihovih zakonitih zastopnikov. Vsi morajo opraviti usposabljanje najkasneje v dveh mesecih od pričetka izvajanja oz. koriščenja osebne asistence. Usposabljanja za osebne asistente, uporabnike osebne asistence in njihove zakonite zastopnike bo izvajala Socialna zbornica Slovenije, če izvajalci osebne asistence te programe izvajajo manj kot štiri leta.

Postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence

V 12. členu predlog Zakona spreminja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence. Določa se, da lahko vlagatelj vloži vlogo največ dva meseca pred dopolnjenim 18. letom starosti. Razširja se nabor dokazil, ki jih mora vsebovati vloga, med drugim je potrebno priložiti dokazila o stopnji in vrsti invalidnosti, zdravstveno dokumentacijo, ki dokazuje vlagateljevo potrebo po osebni asistenci, odločbo o priznani pravici in višini dodatka za pomoč in postrežbo oziroma drugih denarnih prejemkov, ki jih vlagatelj prejema iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči, dokazila o izobraževanju ali zaposlitvi, če je zaposlen oziroma se izobražuje, dokazila s katerimi dokazuje vključenost v druge programe ter izjavo o resničnosti navedenih podatkov v vlogi z materialno in kazensko odgovornostjo.

Koordinator invalidskega varstva po pregledu vloge lahko zavrne pravico do osebne asistence, če ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje formalne in materialne pogoje za priznanje pravice.

Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence

Predlog Zakona v 14. členu določa ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence. V postopku ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence se bo preverjala ustreznost obsega ur  in vrst storitev osebne asistence priznanih z odločbo o pravici do osebne asistence, po uradni dolžnosti, najkasneje v roku petih let od datuma pridobitve pravice do osebne asistence. Prav tako je koordinatorju dana predčasna možnost uvedbe postopka za ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence, kadar zazna spremenjene potrebe uporabnika po vrstah in obsegu ur storitev osebne asistence ali druge okoliščine, ki utemeljujejo ponovno oceno.

Pri uporabnikih osebne asistence, ki imajo v skladu z veljavno odločbo pravico do 40 ur osebne asistence ali manj, se bo po uradni dolžnosti sprožil postopek ponovne ocene v skladu z 21. členom, za določitev števila ur osebne asistence.

Za uporabnike osebne asistence, ki imajo v skladu z veljavno odločbo pravico nad 40 ur osebne asistence, se bo izvedla ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence v roku dveh let od pričetka veljavnosti tega zakona.

Povzeto po osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (EVA 2020-2611-0059)

Janja Česnik

Kakšne spremembe prinaša predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja