1. Z odločbo sem pridobil pravico do osebne asistence. Ali mi po 65. letu še pripada pravica do osebne asistence?

Zakon o osebni asistenci (v nadaljevanju: ZOA) v 6. členu določa pogoje za upravičenost do osebne asistence. Eden od pogojev, katerega mora upravičenec izpolnjevati je ta, da izpolnjuje starost med 18 in 65 let.

Zakon v 6. členu ponuja še naslednjo možnost. Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost.

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik je dolžan v 64. letu starosti uporabnika vložiti vlogo za pravico do osebne asistence na krajevno pristojen center za socialno delo. V tem primeru se ponovno oceni potreba po osebni asistenci in odloči o tej pravici.

2. Svojec ima mišično distrofijo in je na dihalnem aparatu. Potrebuje osebne asistente, ki so usposobljeni za delo s tovrstnim invalidom. Kdo je lahko osebni asistent in kdo asistenta usposobi za delo?

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik.

Oseba mora biti polnoletna, poslovno sposobna, in iz kazenske evidence mora biti razvidno, da ni bila nikoli pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti.

Tako uporabnik kot osebni asistent opravita Uvodno izobraževanje o osebni asistenci, ki je predpisano po ZOA. Osnovna vsebina izobraževanja zajema pomen osebne asistence, zakonske podlage, komunikacijo med deležniki ter kodeks etike.

Praktičen del usposabljanja poteka pri uporabniku (ZOA, 18. člen). Uporabnik ali njegov zakonit zastopnik sta dolžna osebnega asistenta usposobiti za delo. Osebni asistent lahko opravlja tudi zahtevnejšo nego vendar vedno po navodilih in pod nadzorom uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika.

3. Ali je osebni asistent usposobljen za strokovno zdravstveno nego?

Osebni asistent izvaja laično delo in ni usposobljen za zdravstveno strokovno nego. Od asistenta se pričakuje, da dela odgovorno, lahko tudi zahtevnejšo nego, vendar vedno po navodilih in pod nadzorom uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika.

Zdravstveno nego opravlja strokovno usposobljen zdravstven kader (patronažna sestra, medicinska sestra, ipd.) –  ta sodeluje pri realizaciji diagnostično terapevtskega načrta, o katerem odloča zdravnik.

Osebni asistent sodeluje izključno z uporabnikom ali njegovim zakonitim zastopnikom. Pomaga mu pri vseh tistih aktivnostih, ki pripomorejo k ohranitvi njegovega zdravja in bi jih uporabnik opravil samostojno, če bi imel za to moč in voljo.

Janja Česnik

3 najbolj pogosta vprašanja o osebni asistenci

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja